عکس-پنکه-ایستاده-پنکه ایستاده-

FDE45MT-SV

توضیحات: ابعاد فن 18 اینچ معادل 450

450mm) )  میلیمتر 

پارامتر الکتریکی: 220-240VAC / 100 -120VAC 50/60Hz , 50-60W

پارامتر فن : فن 3 دور با امکان چرخش 90 درجه

 

  

 
FDE 45 MT-SVجدول مشخصات فنی پنکه مدل
 
مدل ولتاژ (VAC) فرکونسی (Hz) قدرت (Watt) قیمت
FDE45MT-SV 100-120 50/60 50-60 1.750.000FDE50ST

عکس-پنکه-ایستاده-پنکه-

توضیحات:20 اینچ 500mm ایستاده به صورت فن صنعتی
پارامتر الکتریکی:220-240VAC / 10
0-120VAC 50/60Hz 100-150W  FDE STجدول مشخصات فنی پنکه مدل
 
مدل ولتاژ (VAC) فرکونسی (Hz) قدرت (Watt) جریان هوا (cbm/h) صدا
 (dB)
قیمت
FDE50ST 220-240 50/60 100-150 - - 2.850.000FDE65ST 


 
220-240 50/60 165-230 7500-9750 57-70 4.500.000


FDE75ST


 
220-240 50/60 195-250 9250-11800 62-75 4.200.000