CleanRoom-Products/Diffuser

دریچه خورشیدی یا دیفیوزر اتاق تمیز:


دریچه خورشیدی یا دیفیوزر برای اتاق تمیز با جریان مغشوش به کار میرود. شکل این دیفیوزر یا دریچه خورشیدی به صورتی است که به مغشوش شدن هوا کمک می کند و برای اتاق تمیز تا کلاس 100 209D فدرال می تواند کاربرد داشته باشد و که می تواند سیستم روشنایی بر روی آنها قرار گیرد این دریچه ها معمولاً در باکس قرار می گیرند و به صورت باکس دریچه خورشیدی عرضه می شوند زیرا در پشت دریچه های خورشیدی حتماً باید فیلتر های نهایی راندمان بالا از قبیل هپا و اولپا قرار گیرد. این فیلتر ها که در درون باکس دریچه خورشیدی قرار می گیرند حتماً باید قابل تعویض باشند.

باکس دریچه خورشیدی,باکس دریچه خورشیدی,دریچه خورشیدی,دیفیوزر,موارد مصرف دریچه دیفیوزر گردابی:

دیفیوزر مناسب جهت توزیع هوا به صورت گردابی
دیفیوزر مناسب جهت ارتفاع سقف تا 4 متر
دیفیوزر مناسب جهت توزیع هوا با دبی بالا