CleanRoom-Products/Wall

دیوار پانل اتاق تمیز

این ضخامت دیوار  پانل اتاق تمیز از 5 تا 8 سانتی متر و به عرض مفید 1متر که درطول متفاوت قابل سفارش می باشد.جنس ورق دیوار پانل اتاق تمیز می تواندگالوانیزه رنگی و استنلس استیل باشد که از استنلس استیل برای دیوار پانل اتاق تمیز کلاس های پایین (1000به پایین) و ازگالوانیزه رنگی برای دیوار پانل اتاق تمیز با کلاس های بالاتر از 1000 استاندار209فدرال ایالات متحده استفاده می کنند. این دیوار پانل اتاق تمیز دربرابر رشد میکرو ارگانیسم ها و قارچ ها و میکروب ها مقاوم هستند و در سقف و دیوار و کف اتاق تمیز قابل استفاده هستند.
 
 
 

دیوار اتاق تمیز,پرده پی وی سی,دیوار پی وی سی,پرده ایرلاک,پرده پی وی سی,دیوار کلین روم,پرده پی وی سی کلین روم,دیوار پی وی سی کلین روم,پرده پی وی سی کلین روم,

 

پرده های ایربلاک

 
 

این پرده ها از جنس پی وی سی و به صورت کاملاً شفاف هستند و در اتاق تمیز های سافت وال با سقف T-barمورد استفاده قرار می گیرند.
این پرده ها می توانند برای اتاق تمیز تا کلاس 100 مورد استفاده قرار گیرند.