table Catalogue compressor bitzer
 
HP MODEL Item Catalogue 
1.5
2GC-2.2-20E
1 برای دانلود کاتالوگ بیتزر اینجا کلیک کنید.
1.5
2GC-2.2-40S
2 برای دانلود کاتالوگ بیتزر اینجا کلیک کنید.
2
2FC-3.2
3 برای دانلود کاتالوگ بیتزر اینجا کلیک کنید.
2
2DC-2.2  -5C…-40C
4 برای دانلود کاتالوگ بیتزر اینجا کلیک کنید.
3
2DC-3.2
5 برای دانلود کاتالوگ بیتزر اینجا کلیک کنید.
3
2CC-3.2   -5C…-40C
6 برای دانلود کاتالوگ بیتزر اینجا کلیک کنید.
3
4FC-3.2    -5C…-40C
7 برای دانلود کاتالوگ بیتزر اینجا کلیک کنید.
4
2CC-4.2
8
4
4EC-4.2   -5C…-40C
9
5.5
4FC-5.2
10
5.5
4DC-5.2    -5C…-40C
11
5.5
4EC-6.2
12
7.5
4DC-7.2
13
7.5
4CC-6.2    -5C…-40C
14
5.5
4VC-6.2 شیر تزریق +cic همراه
15
10
4VC-10.2
16
10
4V-10.2
17
10
4PC-10.2 شیر تزریق +cic همراه
18
10
4P-10.2 شیر تزریق +cic همراه
19
12.5
4TC-12.2
20
12.5
4T-12.2
21
15
4PC-15.2
22
15
4P-15.2
23
20
4NC-20.2
24
20
4N-20.2
25
15
4H-15.2 شیر تزریق +cic همراه
26
20
4G-20.2 شیر تزریق +cic همراه
27
22
4J-22
28
برای دانلود کاتالوگ بیتزر اینجا کلیک کنید
22
6J-22.2 شیر تزریق +cic همراه
29
25
4H-25.2
30
25
6H-25.2
31
30
4G-30.2
32
30
6G-30.2  شیر تزریق+cic همراه
33
35
6H-35.2
34
40
6G-40.2
35
40
6F-40.2
36
50
6F-50.2 + با یک کنترل ظرفیت
37
60
8GC-60.2 +با دو کنترل ظرفیت
38
70
8FC-70.2+ با دو کنترل ظرفیت
39

 
teble MODELS compressor
 
OPEN TYPE
HP
MODEL
Item
Catalogue
1.5-3
III
1
2-4
IV
2
6-7.5
V
3
7.5-15
VI
4
10-20
VII
5
4-10
2T-2
6
5.5-15
2N-2
7
7.5-20
4T-2
8
10-25
4P-2
9
10-30
4N-2
10
15-40
4H-2
11
15-40
4G-2
12
20-50
6H-2
13
20-60
6G-2
14
25-60
6F.2
15
25-60
W6F-2
16
برای دانلود کاتالوگ بیتزر اینجا کلیک کنید
25-60
W6FA
17
-
4NFCY     Transport
18
برای دانلود کاتالوگ بیتزر اینجا کلیک کنید
-
F400Y     Transport
19
برای دانلود کاتالوگ بیتزر اینجا کلیک کنید
-
6NFCY     Transport
20
برای دانلود کاتالوگ بیتزر اینجا کلیک کنید
 
 
TWO STAGE
 
TWO STAGE
HP
MODEL
Item
Catalogue
12
S4G-12.2
1
برای دانلود کاتالوگ بیتزر اینجا کلیک کنید
15
S6J-16.2
2
برای دانلود کاتالوگ بیتزر اینجا کلیک کنید
20
S6H-20.2
3
برای دانلود کاتالوگ بیتزر اینجا کلیک کنید
25
S6G-25.2
4
برای دانلود کاتالوگ بیتزر اینجا کلیک کنید
30
S6F-30.2
5
برای دانلود کاتالوگ بیتزر اینجا کلیک کنید
30-40
S6G-2      OPEN -TYPE
6
برای دانلود کاتالوگ بیتزر اینجا کلیک کنید
30-40
S6F-2       OPEN -TYPE
7
برای دانلود کاتالوگ بیتزر اینجا کلیک کنید
 
Screw
 
Screw
Item Model HP
1 CSH 6553-50 50
2 CSH 6553-60 60
3 CSH 7553-70 70
4 CSH 7563-80 80
5 CSH 7573-90 90
6 CSH 8553-110 110
7 CSH 8563-125 125
8 CSH 8573-140 140
9 CSH 9553-180 180
10 CSH 9563-210 210
11 CSH 9573-240 240
12 CSH 9583-280 280
13 CSH 9593-300 300

کمپرسور بیتزر

کد محصول :10035

 

کمپرسور اسکرال

  • امکان استفاده از موتور با کیفیت بسیار بالا برای فشار از 7/5 تا 15 PS.
  • امکان استفاده برای مبرد های R134,R22,R407.
  • امکان استفاده از فشار 45 تا 33 بار.
  • امکان استفاده تا دمای -20 درجه.
  • امکان استفاده از حداقل سطح صدا.