Pool-facilities

استخر های شنا

به جهت وجود رطوبت بالا در طراحی و محاسبه سیستم های تهویه مطبوع و حرارت مرکزی استخر ها باید نکات خاصی مورد توجه قرار گیرد. مقدار هوای تازه ای که برای کنترل رطوبت فضای داخل استخر در نظر گرفته میشود به میزان تقطیر در نظر گرفته می شود به میزان تقطیر آب و شدت خورندگی آن بستگی دارد. همچنین محاسبه مبدل های حرارتی جهت گرم کردن آب، پمپ های سیر کولاتور، فیلتر ها، کلرزن و موگیر ها نیز از جمله موارد دیگری است که طراحی آنها بر عهده مهندس طراح پروژه است. قبل از ورود به نحوه طراحی و محاسبه ی موارد فوق، باید اطلاعات از قبیل نوع استخر، شرایطی اقلیمی مورد نظر برای آن و معماری و ابعاد آن در استرس باشد که در ارائه بررسی شده اند.

الف) ابعاد اسخر و ملاحظات معماری:

زمانی استخر ها فقط چهارگوش ساخته میشدند ولی امروزه متناسب با قدرت تخیل طراح و معماری آن شکل های مختلفی برای ساخت استخر ها ارایه شده است که عمده ترین آنها عبارتند از:
 

1)استخر های بیضوی:
 

در این استخر ها اگر A شعاع بزرگ باشد: آنگاه حجم استخر از رابطه ی زیر به دست می آید:
Gal/ft3 5/7 × مساحت × عمق متوسط =حجم استخر
 A×B×14/3 =مساحت استخر
 

2)استخر های لوبیایی (قلوه ای):

در این استخر ها اگر L طول استخر و A و B به ترتیب عرض دو انتهای استخر باشند، خواهیم داشت:
Gal/ft3 5/7 × مساحت × عمق متوسط =حجم استخر
A+B)) 45/0 =مساحت استخر
 

3)استخر های چهار گوش:

در این استخر ها اگر L طول W عرض استخر باشد، می توان نوشت:
 
Gal/ft3 5/7 × مساحت × عمق متوسط =حجم استخر
W×L =مساحت استخر
 


همچنین استاندارد ها در مورد استخر های سرپوشیده مشخصات معماری سایر فضاهای استخر را به صورت زیر پیشنهاد می نمایند:
 

رختکن:
 

سطح مورد نیاز برای اتاق رختکن خانم ها 6 ft2 به ازای هر نفر و برای آقایان 3.5 ft3 برای هر نفر است. ارتفاع اتاق ها باید 2.5 متر باشد و کف و دیوار رختکن باید کاملا قابل شستشو بوده و نباید دارای درز شکستگی باشد.
 

دوش:
 

دوش ها باید دارای آب سرد و گرم باشند. دمای آبگرم باید در محدوده ی 35- 41˚c باشد. تعداد دوش ها را نیز متناسب با دفعات استفاده از استخر و تعداد نظرات استفاده کننده می توان از معیار های زیر بدست آورد:

 
- برای هر نوبت 2 ساعته به ازای هر 5 نفر یک دوش:
- برای هر نوبت 3 ساعته به ازای هر 7 نفر یک دوش.
- برای 4 ساعته به ازای هر 10 نفر یک دوش.
- برای هر نوبت 6 ساعته به ازای هر 20 نفر یک دوش.
 

توالت:
 

طبق استاندارد ها در ایران توصیه می شود به 40 نفر یک توالت در نظر گرفته می شود.

 

حوض پاشویه:
 

در این حوض ابتدای محل ورود به استخر ساخته شده و دوش و توالت و رختکن قبل از آن گرفته می گیرند. حداقل اندازه حوض پاشویه 0.5 m× 0.7sm است. کلر در این حوضچه باید 0.5 در صد باشد.

 

ابعاد مناسب استخر:
 

در استخر ها استاندارد عمومی حداقل 60 فوت (18 متر) برای طول، حداقل 20 فوت (6 متر) برای عرض و حداقل 3 فوت (یک متر) برای عمق پیشنهاد نموده شده است. در یک استخر معمولا سه منطقه وجود دارد:
 
1- منطقه ی عمیق یا شیرجه که عمق آن به ارتفاع سکوی پرش بستگی دارد. اگر ارتفاع این سکو از سطح استخر بین 1 تا 1.5 متر باشد عمق استخر در انی ناحیه 2.5 متر خواهد بود. و اگر ارتفاع این سکو 2.5 تا 3 متر باشد، عمق استخر در این ناحیه باید حداقل 3 متر باشد.
 
2- منطقه نیمه عمیق که آن حدودا بین 1.5 تا 2.5 متر است.
 
3- منطقه کم عمق که کمتر از 1.5 متر عمق دارد.
 
معمولا 80 درصد مساحت کل استخر را مناطق عمیق و نیمه عمیق تشکیل می دهند. کف استخر نیز باید دارای شیب ملایمی حدود پنج درصد به سمت منطقه عمیق باشد.
 

سطح لازم برای هر شناگر:

 
APHA،  انجمن بهداشت عمومی آمریکا، سطح 25 ft2 را برای هر غیر شناگر پیشنهاد می نماید. در ایران، طبق استاندارهای وزارت بهداشت و درمان برای هر شناگر در استخر های مخصوص شنا 1.5 متر مربع سطح و برای استخر های آموزشی 1.8 متر مربع سطح در نظر گرفته میشود.
 

ب) معیار های طراحی:
 

به طور کلی استخر ها را می توان به سه گروه استخر بدون تماشاچی، استخر با تماشاچی و استخر های آب درمانی (therapeutic) تقسیم نمود. شرایط طراحی استخر ها نیز به صورت زیر می باشد:
 

1) شرایط هوای داخل:
 

- برای استخر های معمولی درجه حرارت 82˚f تا  75˚f و رطوبت 50 تا 65 درصد پیشنهاد می شود.
 
- برای استخر های آب درمانی درجه حرارت 85˚f 80˚f، و رطوبت نسبی 50 تا 60 درصد پیشنهاد می شود.
 

2) شرایط آب استخر:
 

درجه حرارت آب استخر های معمولی 75˚f تا  85˚f، برای استخر های آب درمانی 85˚f تا 95˚f و استخر های مسابقه 72˚f تا 75˚f در نظر گرفته می شود. این درجه حرارت برای استخر های نگهداری حیوانات دریایی105˚f است.

 

ج) محاسبه مقدار هوای تازه برای استخر:
 

معمولا از هوای تازه برای دفع رطوبت در استخر های اسفتارده می شود و بنابر این این هوای تازه باید آنقدر باشد. تا بتواند آب تبخیر شده از سطح استخر را جذب نموده و به خارج فضای استخر منتقل نماید. معمولا برای جذب این رطوبت از دستگاه هایی که از صد درصد هوای تازه استفاده می نمایند یا از رطوبت گیرهای مکانیکی استفاده میشود که هر دو حالت برای محاسبه حجم هوای تازه یا ظرفیت رطوبت گیر باید مقدار تبخیر آب مشخص باشد. برای محاسبه مقدار این تبخیر استاندارد ASHRAE رابطه زیر را پیشنهاد می نماید. این رابطه برای استخر هایی که افراد در آن فعالیت بدنی عادی دارند به کار می رود:

 
Wp= A (Pw-Pa)(95+˚/425v)
                    Y             
در رابطه فوق Wpمقدار تبخیر آب بر حسب 1b/hr است. مابقی پارارمتر ها نیز به شرح زیرند:
 
 =Aمساحت سطح استخر بر حسب فوت مربع.
 = Vسرعت هوا روی سطح آب بر حسب fpm.
 = Yمقدار حرارت زمان مورد نیاز برای تبدیل آب به بخار در درجه حرارت آب استخر بر حسب Btu/1b
 =P aفشار اشباع در درجه حرارت نقطه شبنم محوطه استخر بر حسب in – Hg
چنانچه y=1000 Btu/1b بوده (که معمولا چنین است) و V نیز. 10 fpm≤ v30 fpm باشد به جای استفاده از رابطه فوق می توان از رابطه ساده ی زیر استفاده نمود:
 
Wp= 0.1 A (Pw-Pa)
پس از محاسبه ی مقدار تبخیر آب (Wp): مقدار هوای تازه ای که نیاز است تا رطوبت ناشی از این تبخیر را جذب کند از رابطه ی زیر محاسبه می شود:
Cfm=         Wp
60p (Wi- W˚)                                                                                        
که در این cfm مقدار هوای تازه بر حسب فوت مکعب در دقیقه، p چگالی استاندارد هوا معادل 0/075 1b/ft3، Wiرطوبت مطلق داخل استخر در درجه حرارت طراحی آن بر حسب 1b/1b و W˚رطوبت مطلق هوای خارج بر حسب 1b/1b است. هنگامی که برای استخر سیستم تهویه مطبوع وجود نداشته باشد و فقط بخواهیم با ورود هوای تازه به داخل و جذب رطوبت توسط آن و خروج هوای مرطوب شده توسط فن تخلیه هوای استخر را تهویه نماییم می توان به جای استفاده از روابط فوق تعداد تعویض هوا را برای استخر های بدون تماشاچی ACH= 6 و با تماشاچی ACH=8 در نظر گرفت و از طریق رابطه زیر تعداد هوای تازه را بدست آورد:
 
Cfm= V×ACH
              60
 
که در آن V حجم فضای داخل بر حسب ft3 است. (حجم ساختمانی که استخر در آن واقع شده است.)
 

د) انتخاب سیستم مناسب برای استخر:
 

معمولا برای تهویه ی فضای داخل استخر از یکی از دو روش زیر استفاده می شود:
 

1) تهیه هوای تازه توسط یک واحد فن- فیلتر یونیت که هوای تازه بیرون را تمیز کرده و البته اگر رطوبت هوای خارج زیاد باشد رطوبت گیری نیز می نماید. سپس این هوا وارد فضای استخر شده و رطوبت هوا را جذب نموده و توسط چند عدد اگزوز فن به خارج فضا تخلیه می شود. مقدار این هوای تازه ی ورودی از روابط بیان شده در قسمت قبل محاسبه میشود.
 
2) سیستم های هواساز معمولا برای ایجاد سرمایش و رطوبت گیری برای استخر ها در صورتی که غیر از تهویه بخواهیم سرمایش نیز ایجاد کنیم استفاده می شوند. اگر ظرفیت هوادهی هواساز را بیشتر از این مقدار تعیین کنیم، می توان به همان اندازه ی هوای اضافه هوای برگشت در نظر گرفت. ولی در هر صورت به دلیل رطوبت زیاد بوی کلر در محوطه ی استخر برگشت یا تخلیه هوا از قمت تماشاچیان مجاز نیست. اگر در هواساز از کویل سرمایی استفاده شود (جهت سرمایش) درجه سرمایش درجه حرارت هوای خروجی از دستگاه باید بین 65 تا 70˚F باشد.
همچنین جنس فیلتر های مورد استفاده در تهویه استخر ها باید به گونه ای باشد که یا کلر موجود در هوا واکنش نشان ندهد. معمولا فقط از فیلتر های قابل شستشوی آلومینیومی با راندن حدود 20 تا 30 درصد استفاده میشود مگر آنکه شرایط طرح چیز دیگری را بطلبد. مقدار سطح صدای مجاز محوطه ی استخر نیز NC45 تا NC50 است.
اگر سیستم تهویه مطبوع و گرمایش استخر در تماس با هوای مرطوب و خورنده ی استخر قرار دارد باید از جنس مقاوم ساخته شود. جنس کانال های هوای ناحیه ی استخر نیز باید از آلومینیوم و یا گالوانیزه باشد. فشار محوطه ی استخر باید در حدود 1/0 inwG از فشار فضای رختکن و اداری کمتر باشد. در حال حاضر استفاده از سیستم های گرمایش از کف و یا سیستم های بازیافت حرارتی در استخر ها تسیار متداول است.
 
 

ه) محاسبه مبدل حرارتی:
 

طبق آنچه که در معیار های طراحی بیان شد درجه حرارت آب استخر معمولا 80˚F در نظر گرفته میشود. برای حفظ این مبدل برای استخر های سرپوشیده با استخر های سرباز متفاوت خواهد بود. به طور کلی مشخصات یک عامل مهم در تعیین ظرفیت مبدل حرارتی آن است تعیین ظرفیت مبدل حرارتی استخر بر اساس چهار عامل زیر انجام میشود:
 
1) هدایت حرارتی از دیوار های استخر.
2) انتقال حرارت از سطح استخر به روش جابجایی
3) تشعشع حرارت از سطح استخر.
4) تبخیر از سطح استخر.
 
از این میان نقش عمده اتلاف حرارتی به تبخیر از سطح استخر مربوط میشود که تا حدود 50 درصد از کل اتلافات حرارتی از استخر تشکلیل می دهد. معمولا بهترین گزینه طرح و انتخاب کلید مبدل حرارتی است که بتواند آب استخر را مدت 24 ساعت گرم نماید ولی با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی به خصوص برای استخر هایی که بطور پیوسته و در مدت زمان زیادی استفاده میشوند این زمان پیش راه اندازی را 48 ساعت در نظر می گیرند. با کاهش یافتن این زمان باید ظرفیت مبدل حرارتی را افزایش داد. در هر صورت برای محاسبه دقیق ظرفیت حرارتی مبدل گرمایی استخر باید استخر های سرپوشیده و استخر هایی که در معرض هوای آزاد قرار دارند. را از هم تفکیک نمود.
 

1)  محاسبه ی ظرفیت مبدل حرارتی استخر های موجود در هوای آزاد:

جلد APPications انجمن ASHAE روش زیر را برای محاسبه ظرفیت مبدل حرارتی استخر های سرباز پیشنهاد می نماید:
 

مرحله اول:

ابتدا حجم آب استخر را با توجه به ابعاد آن بدست آورید. (برحسب گالن)
 

مرحله دوم:

زمان مطلوب برای گرم کردن اولیه آب استخر را محاسبه نمایید. این زمان که مدت زمان پیش راه اندازی نامیده میشود. معمولا 48 ساعت در نظر گرفته میشود.
 

مرحله سوم:

درجه حرارت مطلوب برای آب استخر را مشخص نمایید. در صورت نامشخص بودن می توان این درجه حرارت را 80˚f فرض کرد.
 

مرحله چهارم:

درجه حرارت متوسط در سردترین ماه استفاده از استخر را تعیین نمایید. پس از مشخص شدن اطلاعات فوق ظرفیت مبدل حرارتی استخر را می توان جمع روابط زیر بدست آورد.
 
Q1= p CV (tf-ti)
      θ              
                                                                                     Q2=

A×u× (tp-ta)

 

مفاهیم کمیت ها در رابطه فوق به شرح زیرند:


Q1= ظرفیت پیش راه اندازی برای مبدل حرارتی بر حسب Btu/hr
P= چگالی آب که می توان آن را 8.33 1b/gal در نظر گرفت.
C=حرارت مخصوص آب که Btu/1b.˚F فرض میشود.
V= حجم استخر بر حسب گالن (gal)
tf = درجه حرارت مطلوب برای آب استخر بر حسب فارنهایت.
Ti = درجه حرارت آب استخر در ابتدا (قبل از شروع گرمایش) بر حسب فارنهایت.
θ =مدت زمان گرم شدن آب استخر از دمای tiبه tf  (زمان پیش راه اندازی) بر حسب ساعت.
Q2= اتلاف حرارتی از سطح استخر که 1.5 btu/hr.ft2.˚F در نظر گرفته میشود.
A= مساحت سطح استخر بر حسب فوت مربع.
tp =درجه حرارت آب استخر بر حسب فارنهایت.
ta =درجه حرارت محیط استخر بر حسب فرنهایت.
پس از محاسبه مقادیر Q2 و Q1: ظرفیت مبدل حرارتی استخر از رابطه زیر بدست می آید:
 
Q= Q1+Q2
         E
 
اگه در آن e راندمان مبدل است و تقریبا 90%0.9)  (e= در نظر گرفته می شود.

 

روش تجربی و سریع:
 

برای تعیین ظرفیت مبدل حرارتی که استخر که در هوای آزاد واقع شده است، می توان بدون استفاده از روابط فوق و با دقت قابل قبول مستقیما از جدول زیر استفاده نمود. برای استفاده از این جدول مساحت استخر را تیین نموده و با توجه به اختلاق دمای مطلوب آب با توسط دمای هوا ظرفیت مبدل حرارتی بدست می آید. عدد استخراجی از جدول به عنوان ظرفیت مبدل را در عدد 1000 ضرب نمایید تا ظرفیت مبدل بر حسب Btu/hr شود.
 

نکته یک)

روابط و جداول فوق بر اساس سرعت 3.5 mph (مایل بر ساعت) طراحی شده اند. اگر در منطقه ی مورد نظر سرعت بار 5 mph باشد. نتایج به دست آمده از رابطه با از جدول باید در 1.25 ضرب شود. چنانچه این سرعت 10 mph باشد. نتیجه حاصله در 2 ضرب می شود.
 

نکته دو)

برای محغاسبه ی سریع ظرفیت استخر های روباز مساحت استخر در 15 برابر اختلاف دمای آب استخر و هوا جذب می شود تا ظرفیت مبدل حرارتی آن بر حسب Btu/hr بدست آید.
 

2) محاسبه ظرفیت مبدل حرارتی استخر های سر پوشیده
 

اگر استخر در یک فضای سرپوشیده واقع شده باشد. ظرفیت مبدل حرارتی آن به طور متوسط از جذب عدد 125 در مساحت استخر به دست می آید:
Q= 125×A
که در آن A مساحت استخر بر حسب فوت مربع و Q ظرفیت مبدل حرارتی بر حسب Btu/hr است.
 

استخر

مشخصات ساختاری استخر کودکان
حداکثر عمق: 24 اینچ
حدقل عمق: 8 اینچ
حداکثر شیب: 1 فوت در 15 فوت
مشخصات ساختاری استخر آموزشی
حداکثر عمق: 4.5 فوت
حداقل عمق: 2 فوت
 
 
 
شرایط استخر های مختلف
 
نوع استخر
دمای هوا  (˚c
دمای آب   (˚c)
رطوبت نسبی   (˚c)
استخر های عمومی و تفریحی
24-29
24-29
50-60
استخر های درمانی
27-29
29-35
50-60
استخر های مسابقه
26-29
24-28
50-60
استخر های غواصی و شیرجه
27-29
27-32
50-60
جکوزی
27-29
36-40
50-60
 
 
 
 
نرخ تعویض هوا برای استخر ها
نوع
تعداد دفعات تعویض هوا در ساعت
استخر بدون جایگاه تماشاچی
4-6
استخر با جایگاه تماشاچی
6-8
استخر درمانی
4-6
 

 
کیفیت استخر آب
مورد
حداقل
مناسب
حداکثر
دمای آب استخر معمولی
-
78 ˚F-82 ˚F
98 ˚F
دمای آب استخر درمانی
-
102 ˚F یا کمتر
104 ˚F
کلر آزاد استخر معمولی (PPM)
1.0
2.0-3.0
8.0
کلر آزاد استخر درمانی (PPM)
2.0
3.0-5.0
8.0
کلر محلول
-
-
0.2
برم در استخر معمولی (PPM)
2.4
2.5-6.0
12
برم در استخر درمانی (PPM)
4.5
5.5-7.6
12
سطح PH
7.0
7.4-7.6
7.8
مواد قلیایی مانند دی کلرور سدیم و ترکیبات برم (PPM)
60
100-120
180
مواد قلیایی مانند هیپوکلریت کلسیم، هیپوکلریت لیتیم و هیپوکلریت سدیم PPM)
60
80-100
180
سختی های کلسیمی مانند کربنات کلیسم(PPM)
150
200-400
500-1000
کل جامدات غیر محلول (PPM)
300
1000-2000
5000
اسید سیانوریک به عنوان تثبیت کننده (PPM)
-
10-40
100
شفافیت آب
کف استخر و تخلیه اصلی باید قابل رویت باشند.
فلزات سنگین
0
0
0
جلبک و خزه
0
0
0
باکتری
0
0
0
 
 

دفعات تعویض آب استخر و گذر آن از فیلتر ها در جدول زیر تعیین شده است:


 
نرخ گردش آب
 
نوع استخر
دفعات تعویض (گردش) آب
استخر های عمومی
هر 6 ساعت یک بار
(4 بار در 24 ساعت)
استخر های آموزشی و تمرینی
هر 4 ساعت یک بار
(6 بار در 24 ساعت)
استخر عمومی کودکان
هر 2 ساعت یک بار
(12 بار در 24 ساعت)
استخر درمانی
هر نیم ساعت یک بار
(48 بار در 24 ساعت)
 
 
 
 
حداقل تعداد سرویس های بهداشتی استخر
 
نوع سرویس
درمان
زنان
توالت
به ازای هر 75 نفر 1
به ازای هر 50 نفر 1
آبریزگاه
به ازای هر 75 نفر 1
0
دستشویی
به ازای هر 100 نفر 1
به ازای هر 100 نفر 1
دوش
به ازای هر 50 نفر 1
به ازای هر 50 نفر 1
میز تعویض لباس کودک
1
1
آبخوری
1
1
 
 

با استفاده از رنگ های مختلف باید سیال داخل لوله های روکار استخر را مشخص نمود.


 
رنگ های معرف
 
لوله کشی
رنگ معرف
آب آشامیدنی
آبی تیره
آب در گردش استخر:
 
 
آب در گذر از فیلتر
آبی روشن
آبر برگشت از اسکیمر و پاشویه ها
سبز زیتونی
تخلیه اصلی
سیاه
خطوط شیمیایی:
 
 
زاج
نارنجی
کلر
زرد
کربنات سدیم
سفید
اسید
صورتی
خط فاضلاب:
 
پس شویی
قهوه ای تیره
تخلیه فاضلاب بهداشتی و غیره
خاکستری تیره
تخلیه سکوها
قهوه ای روشن
هوای فشرده
سبز تیره
 
 

تعیین گرمای مورد نیاز آب استخر

مقدار گرمای لازم برای افزایش دمای آب استخر به میزان مورد نیاز از طریق جمع نتایج دو رابطه زیر محاسبه می شود:
 
 
Q1= pcv (t2-t1)
            Θ            
 =Q1گرمایی مورد نیاز (BTU/HR)
=P چگالی آب 8.33 LB/GAL
=C گرمای ویژه آب 1BTU/LB.˚F
=V حجم استخر (GAL)
t2= دمای نهایی {معمولا 80 ˚F (26.5 ˚C) در نظر گرفته می شود.
t1= دمای اولیه آب
Θ= زمان تعیین شده برای گرم شدن آب استخر بر حسب ساعت
Q2= (UA (Tp-TA)   (2)
=Q2 اتلاف گرما از سطح آب استخر (BTU/HR)
 =Uضریب انتقال حرارت 10.5 BTU/HT2.˚F
=A سطح استخر (FT2)
Tp= دمای آب استخر (˚F)
TA= دمای محیط (˚F)
گرمای کل از جمع نتایج روابط بالا تعیین می شود:


Qr=Q1+Q2     (3)


حال چنانچه در رابطه (1) دمای اولیه را برابر (15˚C) 59˚F و زمان گرم شدن استخر را 24 ساعت فرض کنیم. گرمای مورد نیاز برای یک گالن آب استخر چنین به دست خواهد آمد:
 


Qr= 8.33 × 1×1 (80-59)/24= 174.93/24=7.28 BTU/HR
و از سوی دیگر چنانچه در رابطه (2) دمای محیط را برابر (26.6 ˚C) 80 ˚F فرض کنیم، اتلاف گرما از سطح استخر به ازای هر فوت مربع این گونه محاسبه می شود:

Q2= 10.5 × 1 (80-80) =0
بنابر این با ایجاد تعادل بین دمای آب استخر و دمای محیط، نتیجه رابطه (2) برابر صفر خواهد شد. بر این اساس می توان گرمای مورد نیاز برای هر گالن آب استخر را در 24 ساعت برابر 7.28 بی تی یو در ساعت در نظر گرفت.
اگر به جای 24 ساعت بخواخیم در مدت زمان یک ساعت، یک گالن آب استخر را از دمای 59 ˚F برسانیم، مقادار گرمای لازم تقریبا برابر 175 BTU/HR خواهد شد.
Qr= 8.33 × 1×1 (80-59)/1= 174.93/24=7.28 BTU/HR
 

استخر شنای روباز
 

1- تعیین گنجایش آب استخر:

V= (L×W×D×7.5) GAL / CU.FT.
(چنانچه عمق استخر نامشخص باشد، می توان عمق میانگین را معادل 5.5 فوت فرض نمود.)
عدد 7.5 از محاسبه 6.23 GAL /0.83 به دست آمده است تا گالن رابطه براساس گالن انگلیسی باشد. زیرا هر گالن آمریکایی 0.83 گالن انگلیسی است. به عبارت دیگر هر FT3 برابر 6.23 گالن آمریکایی و هر FT3برابر 7.5 گالن انگلیسی است.
2- تعیین زمان گرم شدن آب به میزان دلخواه (معمولا 24 ساعت)
3- تعیین دمای آب (معمولا 80. ˚F)
4- تعیین دمای میانگین هوای خارج در سردترین ماه سال که استخر در آن مورد بهره برداری قرار می گیرد.
5- تعیین میانگین سرعت باد بر حسب مایل در ساعت. برای استخر های کمتر از 900 فوت مربع که دارای سر پناه هستند یا نزدیک ساختمان قرار گرفته اند می توان میانگین سرعت باد را کمتر از 3.5 MPH فرض نمود.
 
اتلاف گرمایی سطح استخر 5.5 BTU/HR به ازای هر فوت مربع به ازای هر درجه فارنهایت است. در رابطه زیر سرعت باد 3.5 مایل در ساعت باشد باید از ضریت تصحیح 0.75 استفاده نمود. برای سرعت 5 MPH ضریب سرعت 10 MPH از ضریب تصحیح 2 استفاده می شود.
6- استفاده از روابط
           HPH= HHU+HSL
HHU= (V×8.34 LBS/ GAL.×rTw1.0 BTU / LB.˚F.)/TUP
HSL= 5.5 BTU/HR.SQ.FT.˚rTw-A×A
rTw= TF-TIN
TF=TPW
TIN=50˚F
rTw-A=TF- TAVA
HPH= ظرفیت گرمایش کل (Btu/hR)
rT= اختلاف دما (˚F)
HHUظرفیت گرمایی BTU/HR
HSL=  اتلاف گرمایی سطح استخر (BTU/HR)
V= حجم (GAL.)
TUP= زمان اولیه لازم برای گرم شدن آب استخر (ساعت)
rTw= اختلاف دمای آب (˚F)
rTw-A= اختلاف دما بین آب و هوا (˚F)
A= استخر (فوت مربع)
TF= دمای نهایی (˚F)
TIN= دمای اولیه (˚F)
TPW= دمای آب استخر (˚F)
TAVA= دمای میانگین هوا (˚F)
 
  
بر اساس سرعت باد به میزان 3.5 مایل در ساعت
 
اتلاف حرارت از سطح استخر روباز
 
اختلاف دمای اب استخرو هوای محیط (F)
10
15
20
25
30
35
40
50
اتلاف حرارت به ازای واحد سطح (BYU/H.F2)
105
158
210
263
315
368
420
525
 

- برای سرعت باد به میزان 5 مایل در ساعت، مقادیر در 1.25 ضرب میشود.
- برای سرعت باد به میزان 10 مایل در ساعت، مقادیر در 2 ضرب می شود.
تخمین سطح کلکتور خورشیدی استخر
سطح کلکتور می تواند نیمی از سطح استخر باشد.
- مثال: کلکتور خورشیدی استخری به مساحت (30FT×20FT)600FT2 دارای 300FT2 سطح خواهد بود.
 
 
سونا و جکوزی
 
دمای آب جکوزی
(36-40˚C) (97-104˚F)
سطح جکوزی به ازای هر نفر
1 m2
دبی هر نازل جکوزی
15 GPM-20GMP
دفعات تعویض آب جکوزی
هر یک ساعت دوبار
تعداد نازل به ازای هر متر مربع سطح
2-3 عدد
بار گرمایی سونای خشک به ازای هر متر مرکعب
1100 BTU/HR
ظرفیت گرمکن برقی سونای خشک به ازای هر متر مکعب
1.4 KW
ظرفیت گرمکن مادون قرمز سونای خشک به ازای هر متر مکعب
0.6 KW
دفعات تعویض هوای سونای خشک
هر شش ساعت یک بار
توان مولد بخار به ازای هر متر مکعب سونای بخار
0.9 KW
مقدار بخار به ازای هر متر مکعب سونای بخار
1.4 KG/HR
 
 
 
 
نسبت دبی به سطوح فیلتر شنی و دیاتومی
 
دامنه سرعت در فیلتر های شنی متداول
2 GPM/FT2-8 GPM/FT2
دامنه سرعت در فیلتر های شنی کند
2-4 GPM/FT2
دامنه سرعت در فیلتر های شنی سریع
6-8 GPM/FT2
حداکثر سرعت در فیلتر های شنی پربازده
20 GPM/FT2
سرعت معمول در فیلتر های دیاتومی
2 GPM/FT2
 


مثال: سطح فیلتر شنی تند کار متداول برای استخری به حجم 24000 گالن که هر شش ساعت یک بار آب آن باید تعویض شود چه مقدار است؟
24000/6=4000 GPH
4000/60= GPM
چنانچه حداکثر جریان آب را برای فیلتر سریع متداول در نظر گیریم:
67 Gpm/8Gpm/FT2=8.3 Gpm/FT2
 

                                                                  ساخت شرکت کاریز آب


 
 
دبی
(M3/HR)
دبی
(M3/HR)
قطر
(cm)
ارتفاع
(cm)
سطح
مقطع
(m2)
ارتفاع
بستر
(cm)
2
Gpm/
FT2
3
Gpm/
FT2
4
Gpm/
FT2
حداقل
حداکثر
30
90
0.071
75
0.35
0.52
0.69
2.1
2.6
45
90
0.159
75
0.78
1.2
1.6
4.7
5.8
60
100
0.283
85
1.4
2.1
2.8
8.3
10.4
75
100
0.442
85
2.2
3.2
4.3
13.0
16.2
90
100
0.636
85
3.1
4.7
6.2
18.7
23.3
105
150
0.865
105
4.2
6.4
8.5
25.4
31.7
120
150
1.131
105
5.5
8.3
11.1
33.2
41.5
135
150
1.431
105
7.0
10.5
14.0
42.0
52.5
150
150
1.767
105
8.6
13.0
17.2
51.8
64.8
180
150
2.545
105
12.4
18.7
24.9
74.7
93.3
210
150
3.464
105
16.9
25.4
33.9
102
127
235
150
4.337
105
21.2
31.8
42.4
127
159
270
150
5.726
105
28.0
42.0
60.0
168
210
305
150
7.306
105
35.7
53.6
71.5
214
268
 
 
 
مشخصات نوعی فیلتر شنی سریع، ساخت شرکت حرارت گستر
 
قطر
(IN)
ارتفاع
(FT/IN)
سطح کف تقریبی مورد نیاز
(FT/IN)
وزن ناخالص در حال کار
(LB)
دبی به ازای
6GPM/FT2(GPM)
دبی
پس شویی
(GPM)
16
4-2
2-8*6-0
620
8
13
20
4-4
2-8*6-0
775
13
21
24
4-6
3-0*6-7
985
19
30
28
4-8
3-6*7-11
1300
26
42
30
4-10
4-0*8-5
2000
30
49
36
5-0
4-6*9-0
2800
42
71
42
5-2
5-0*9-7
3800
60
96
48
5-5
5-6*10-6
4900
78
126
54
5-9
6-0*11-1
6500
96
159
60
5-11
6-6*11-7
8000
120
196
66
6-3
7-0*12-7
9600
144
237
72
6-6
7-6*13-2
11800
168
283
78
6-9
7-6*13-2
14400
198
332
84
7-0
8-0*13-8
16700
228
385
90
7-3
8-6*14-2
19500
264
440
96
7-4
9-0*14-8
22000
300
500