تکنی فن

کد محصول :10026

 

تکنی فن

  • هواکش تکنیک فن مدل TE تعمیر و نگهداری آسان
  • هواکش تکنیک فنمدل TE بسیار بی صدا.
  • هواکش تکنیک فن مدل TE بدون جاروبک صرفه جو.
  • هواکش تکنیک فن مدل TE فشار بهینه و شرایط اغتشاش در پروانه.
  • بهره وری سیستم بی نظیر در حال اجرا هواکش تکنیک فن گریز از مرکز.