ایرواشر

کد محصول :10035

 

ویژگی ایرواشر

  • واحد ظرفیت ایرواشر
  • پوشش ایرواشر
  • دمنده ایرواشر
  • دمنده های مورد استفاده در ایرواشر از نوع گریز از مرکز رو به جلو بلوئری هستند.