هواکش سردخانه ای

هواکش سردخانه ای

استراکچر بر پایه فریم های مخصوص از جنس پروفیل و کرنرالومینیومی ساخته می شوند .پنل دیواره ها از جنس ساندویچ  پنل، عایق پشم سنگ و یا پی یو با دانسیته 40 تا 65 کیلو گرم برمتر مکعب ساخته می شود. سوحی داخلی پنل از ورق گالوالنیزه گرم با پوشش مناسب استفاده می شود

 
هواکش سردخانه ای

هواکش سردخانه ای

هواکش سردخانه ای فن زیلابگ هواکش سردخانه ای زیلابگ زیلابگ