مه پاش

کد محصول :10029

 

مه پاش ایستاده

  • عدم نیاز مه پاش به نازل.
  • موتور با دور متغیر مه پاش.
  • تأمین آب بطور خودکار مه پاش.
  • آلودگی صوتی کم مه پاش.
  • قابلیت گردش مه پاش.