موتور دمپر دود

 


 


دمپر دود مجهز به موتور الکتریکی بوده و تحت فرمان کنترل پنل با توجه به سناریوی حریق باز و بسته می شود و عبور جریان هوا را در داخل کانال هر منطقه هوایی کنترل می کند.