سامانه تخلیه دود و کنترل دود و محصولات ناشی از حریق

سامانه ای متشکل از فن های تخلیه، هوای تازه، کانال، دریچه،جت فن، دمپر، کنترل آلات و غیره که به منظور تخلیه و یا کنترل دود و محصولات ناشی از حریق طراحی می شود. سامانه های کنترل دود به شکل های متفاوتی در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند ولی اصول و اهداف اولیه آنها معمولا یکسان است.اهم این اهداف به شرح ذیل است:
*عاری نگاه داشتن مسیر های فرار از دود
*کمک به نیروهای آتش نشانی با ایجاد یک مسیر بدون دود
*به منظور ایجاد تاخیر و بیا جلوگیری از پدیده گرگرفتگی یکپارچه و گسترش کامل حریق
*کاهش آسب ناشی از حریق اجزای سازنده در زمان حریق
*کاهش اسیب ناشی از دود، حرارت و گازهای سمی ناشی از حریق

 
برای اطلاعات بیشتر به لینکهای زیر مراجعه فرمایید:

*ضوابط سامانه تخلیه دود و کنترل دود
*فهرست محصولات مورد پذیرش آتش نشانی-سیستمه های تهویه و کنترل دود