سردخانه

برند :vc sanat

 
 


تعريف سردخانه : به فضاي دربسته (مسدود) ثابت يا متحركي گفته مي شود كه داراي سامانه ويا دستگاه سرمازايي باشد.
انواع سردخانه از نظر فني:
1. سردخانه بالای صفر (2 تا 10   درجه سانتیگراد)Cold Room : سردخانه اي كه شرايط ويژه نگهداري ماننددماي بالاي نقطه يخ زدگي (انجماد) خوراكي ،دمه نسبي و در صورت نياز موارد ديگر(مانند تيمار انگور باSO2) را تأمين مي كند.
2. سردخانه زیر صفر (0  تا 30- درجه سانتیگراد)Freezer Room : سردخانه اي است كه شرايط ويژه نگهداري مانند دماي زير نقطه يخ زدگي خوراكي كمينه 18- درجه سلسيوس ، دمه نسبي و در صورت نياز موارد ديگر(مانند يخ زده كردن خوراكيها) را تأمين مي كند.
3. سردخانه فوق سرد (10- تا 40- درجه سانتیگراد)  Ultra_ low Freezer Room
4. کانکس ایزوله محیطی (0 تا 50 درجه سانتیگراد) Chambre